Het nut van nlt volgens leerlingen

Nlt bestaat sinds 2007. In de afgelopen jaren gaven signalen uit verschillende hoeken aan dat het vak met succes is ontvangen, maar ook dat er nog punten voor verbetering zijn. 

Onderzoeksactiviteiten rond de visie op nlt (beoogd curriculum), uitvoeringspraktijk met nlt (uitgevoerd curriculum) en de opbrengsten van nlt (gerealiseerd curriculum) kunnen waardevolle informatie opleveren om helder te krijgen in hoeverre de doelstellingen van nlt worden gerealiseerd en waar mogelijkheden voor verbetering liggen. Het Landelijk Coördinatiepunt NLT (LCP) doet onderzoek waarbij ingezoomd wordt op het gerealiseerde curriculum specifiek in relatie tot de vervolgopleiding. 
In dit rapport beschrijven we de resultaten van een enquête onder eindexamenleerlingen van havo en vwo. 

Deze enquête is uitgezet in kader van een overkoepelend onderzoek naar de ervaren meerwaarde van nlt voor de leerling, ook wel het nut van nlt genoemd. Nlt wordt in dit onderzoek als nuttig ervaren als het volgen van het vak heeft bijgedragen aan het kiezen van een vervolgopleiding en/of meerwaarde heeft in de huidige HO-opleiding. Eerdere resultaten van het onderzoek zijn beschreven in het rapport Het nut van nlt volgens WO-studenten (LCP, 2013).
Het doel van de enquête laat zich het beste omschrijven als: het verzamelen van kwantitatieve gegevens over de vraag in hoeverre aspecten van nlt invloed hebben gehad op de keuze voor een vervolgopleiding.

De onderliggende onderzoeksvraag is:
In hoeverre heeft nlt invloed gehad op het keuzeproces voor een vervolgstudie?