Roosteren

Hoe kun je nlt roostertechnisch organiseren?

De Stuurgroep adviseert nlt niet in 'traditionele' lessen van 45 of 50 minuten in te roosteren, maar te zoeken naar mogelijkheden om nlt in grotere leseenheden aan te bieden. Daarnaast moet rekening gehouden worden met de noodzaak tot teamteaching en met het feit dat nlt op sommige scholen een vak is met vrij weinig leerlingen.

Teamteaching

Teamteaching kan op verschillende wijzen worden vormgegeven:

 • Meerdere docenten verzorgen gezamenlijk het onderwijs in (vrijwel) alle modules van een leerjaar. 
 • Eén docent is verantwoordelijk voor het onderwijs in één module, maar andere docenten verzorgen soms (delen van) lessen.
 • Eén docent verzorgt alle lessen in één of meerdere (maar niet alle!) modules in een leerjaar, en wordt daarbij op de achtergrond ondersteund door andere nlt-docenten. De docenten wisselen elkaar af bij de wisseling van modules.

In al deze gevallen rijst de vraag: hoe kunnen we dit inroosteren? Scholen gebruiken verschillende modellen, we hebben er een aantal op een rij gezet:

 • Meerdere docenten per nlt-groep inroosteren: contactmomenten worden afwisselend door verschillende docenten verzorgd. Scholen die hiervoor kiezen vergoeden doorgaans voor de deelnemende docenten alleen dat deel van de ingeroosterde uren die ze daadwerkelijk lesgeven (dus bij drie ingeroosterde docenten per groep, krijgt iedere docent 1/3 lesuur voor deze groep in zijn formatie).  Vaak krijgen deelnemende teamdocenten naast deze lesformatie nog een extra vergoeding in de vorm van taakuren of iets dergelijks. Hierover moeten goede afspraken worden gemaakt met de verschillende teamleden.
 • Een variant hierop is het werken met ateliers voor combinaties van kleine vakken (bijvoorbeeld een atelier voor nlt, wiskunde-D en informatica en een atelier voor de verschillende beeldende vakken). Alle ateliers worden tegelijk geroosterd (bijvoorbeeld op twee middagen, laatste lesuren). Leerlingen kunnen slechts een een ateliervak in hun pakket opnemen. Atelierdocenten worden op de ateliertijden ingeroosterd, maar geven niet altijd les. Het aantal docenten dat ingeroosterd wordt hangt af van het totaal aantal leerlingen in het atelier (en dus niet van één vak).
 • Verschillende nlt-groepen parallel roosteren, waardoor er van docent gewisseld kan worden. Hierbij kan gedacht worden aan combi’s havo 4 + 5, vwo 4 t/m 6 of zelfs aan havo + vwo 4 t/m 6.
 • Rooster nlt voor verschillende groepen leerlingen tegelijk op middagen van bijvoorbeeld 3 uur. Rooster op zulke middagen meerdere docenten in en geef hen daarvoor elk 2 uur lestijd op hun activiteitenplan. Dat betekent automatisch dat niet elke docent elke week de hele middag voor de leerlingen beschikbaar is. Mogelijk kan er een derde overleguur aan het activiteitenplan worden toegevoegd, waardoor de docenten op zulke middagen ook hun eigen overlegmomenten kunnen plannen.
 • Werken met profiel-dagdelen, waarop alle bètavakken tegelijk worden aangeboden. Er zijn dan een grote groep leerlingen en meerdere docenten aanwezig is. Per dagdeel kan een programma worden samengesteld met instructie-momenten voor verschillende leerling-groepen, practicum-gelegenheid, begeleide of onbegeleide werktijd, gastsprekers, etc. Op deze manier is het ook eenvoudig om tijd vrij te maken voor excursies of projecten buiten school. 

Klein vak

 • Op sommige scholen is nlt een vak met (te) weinig leerlingen. Hoe kan hiermee omgegaan worden?
 • Het carrouselmodel: 4 en 5 havo of 5 en 6 vwo volgen samen modules, die eens per 2 jaar worden aangeboden. Bij de beoordeling kan uiteraard wel rekening worden gehouden met het leerjaar door aan de prestaties van de tweedejaars hogere eisen te stellen dan aan die van de eerste jaars. Ook biedt dit model mogelijkheden om tweedejaars nlt-leerlingen een deel van hun (monovak)kennis te laten overdragen aan eerstejaars. 
 • Maak gebruik van het hierboven genoemde ateliermodel voor kleine vakken.
 • Nlt aanbieden met een aantal (vlak bij elkaar gelegen) scholen, waardoor er grotere groepen of verschillende deelgroepen gemaakt kunnen worden. Wellicht kan ook samengewerkt worden met een universiteit of hogeschool in de regio.
 • Doe aan goede voorlichting  in klas 3 om de leerlingenaantallen te vergroten. Maak gebruik van startlessen in klas 3, laat enthousiaste bovenbouwleerlingen vertellen over het vak en zorg voor goede voorlichting richting ouders.


Lees hier hoe een aantal scholen nlt heeft ingeroosterd.