Module ontwikkeling

Het ontwikkelen van een nlt-module gebeurt altijd in samenwerking tussen docenten uit het VO en experts uit het HO, een onderzoeksinstituut of het bedrijfsleven. Verder is bij de ontwikkeling van een nlt-module een vaksteunpunt nlt betrokken. Dit vaksteunpunt zal na afronding en certificering van de module het beheer van de module op zich nemen, zodat de actualiteit van de module gewaarborgd blijft.

Het ontwikkelen van een nlt-module bestaat uit een aantal fases, die uitgebreid beschreven staan in de procedure module-ontwikkeling. Wanneer u een nlt module wilt ontwikkelen of een ontwikkelde nlt-module ter certificering wilt aanbieden, kunt u contact opnemen met het bureau nlt via info@betavak-nlt.nl.

Kwaliteitsborging nlt-modules

Iedere nlt-module wordt in zijn geheel getest op minimaal een onafhankelijke school, dat wil zeggen een school die niet bij de ontwikkeling van de module betrokken is, en waar ook niet een van de ontwikkelaars van de module werkt. Op deze manier wordt de praktische bruikbaarheid van de module getest.
De testversie van de module wordt ook voorgelegd aan een onafhankelijk inhoudelijk expert en aan een onafhankelijk leerplankundig/didactisch expert.
De testversie wordt vervolgens aangepast op grond van de resultaten van de test en de rapporten van de experts. De uiteindelijke module wordt gecertificeerd door een certificeringscommissie. Om voor certificering in aanmerking te komen, moet de module voldoen aan de certificeringseisen. Deze kunt u opvragen bij info@betavak-nlt.nl.
Modules worden gecertificeerd voor een periode van vijf jaar. Na vier jaar volgt een keuring van de module, waarbij besloten wordt of de module herzien of bijgesteld moet worden. Daarna kan de module opnieuw gecertificeerd worden voor vijf jaar. Meer informatie over het moduleonderhoud vindt u hier.