Eindrapport

Tien jaar geleden ging de eerste Stuurgroep NLT van start. Natuur, leven en technologie (NLT) zou een volledig nieuw vak worden: profielkeuzevak, interdisciplinair en aanvullend op de traditionele vier profielvakken, die zelf in ontwikkeling waren in de richting van nieuwe examenprogramma’s.
Kenmerkend aan NLT is:
• NLT kent geen centraal examen, alleen schoolexamens. Er is dus veel keuzeruimte voor docenten.
• Het examenprogramma noodzaakt tot spreiding van onderwerpen die inzet vereisen van docenten uit verschillende disciplines. Vandaar dat er ook geen aparte bevoegdheid voor NLT is.
• Modules gaan over een breed scala aan vooral interdisciplinaire onderwerpen, meestal recente ontwikkelingen in natuurwetenschap en technologie.
• NLT oriënteert leerlingen daarmee op vervolgstudies in het hoger onderwijs.
Een verrassend groot aantal scholen stapte in vanaf 2007. Sinds 2006 zijn bijna tachtig modules ontwikkeld in samenwerking tussen vakspecialisten en vo-docenten over een groot aantal thema’s. Daarbij is veel medewerking gekregen van universiteiten, hbo-instellingen en het bedrijfsleven.


Vijf jaar was niet voldoende om NLT als zelfstandig, dynamisch vak te laten voortbestaan. De nieuwe Stuurgroep Verankering NLT heeft gewerkt aan draagvlak voor NLT-onderwijs, aan het eigen karakter van het schoolvak, aan versterking en verankering van de kwaliteit, en aan de organisatorische inbedding in het Nederlandse schoolwezen.


In dit eindrapport worden de activiteiten van de Stuurgroep Verankering NLT nader toegelicht.
Verheugend is dat het draagvlak zo gegroeid is dat in december 2015 een vereniging van NLTscholen kon worden opgericht die het werk van deze stuurgroep kan voortzetten met eigen middelen.
In de loop van de laatste tien jaar heeft NLT zich ontwikkeld tot een in de wereld uniek vak dat:
• leerlingen kennis laat nemen van vele nieuwe, uitdagende en soms ook ingrijpende ontwikkelingen in de buitenschoolse wereld van onderzoek en technologie;
• samenwerking tussen docenten op school bevordert;
• een proeftuin is voor toekomstige herzieningen van het bètaonderwijs.


De stuurgroep is de vele docenten, vakspecialisten, schoolleiders en ambassadeurs veel dank verschuldigd voor hun bijdrage aan de ontwikkeling en verankering van NLT. Een belangrijke rol is vervuld door de medewerkers van het Landelijk Coördinatiepunt NLT en door de coördinatoren van de tien regionale vaksteunpunten NLT.
De stuurgroep draagt met vertrouwen het NLT-stokje over aan het bestuur van de Vereniging NLT.


Harrie Eijkelhof
Voorzitter Stuurgroep Verankering NLT