Eindadvies

Op 1 februari 2011 bood de Stuurgroep NLT haar advies over het examenprogramma NLT aan aan de minister van OCW.
Dit advies is gebaseerd op de ervaringen en onderzoeken van de afgelopen vijf jaar, en de veldraadplegingen over het concept examenprogramma. 

Harrie Eijkelhof, de voorzitter van de Stuurgroep NLT, sprak over de verworvenheden van NLT:

“Het vak is de afgelopen vijf jaar ontwikkeld in nauwe samenwerking tussen docenten en vakspecialisten. Er zijn nu 66 modules van elk 40 studielasturen. Al deze modules zijn ontwikkeld met medewerking van 436 personen van 96 scholen, 10 universiteiten, 11 hogescholen en 18 andere instellingen zoals bedrijven en onderzoeksinstituten. Op dit moment wordt NLT gegeven op 230 havo/vwo-scholen en naar schatting door 750 eerstegraads docenten. Op de scholen is een intensieve samenwerking ontstaan tussen docenten van natuurkunde, scheikunde, biologie, wiskunde, aardrijkskunde en soms zelfs van andere vakken. Er zijn 10 regionale steunpunten NLT in samenwerkingsverbanden van universiteiten en hogescholen waar nascholing wordt verzorgd en ervaringen worden uitgewisseld. Maar het vak is nog niet af. De Stuurgroep, maar vooral ook de docenten, waarderen het zeer dat NLT nog een aantal jaren wordt gesteund om het vak een definitieve plaats te geven in het voortgezet onderwijs. Naar onze overtuiging is dat goed voor leerlingen, voor docenten, voor het hoger onderwijs en voor de Nederlandse kennissamenleving.”