Stuurgroep 2006-2010


Achtergrond

Per 1 augustus 2007 vond een herinrichting van de tweede fase van het voortgezet onderwijs plaats. Deze herinrichting was gericht op het scheppen van zoveel mogelijk ruimte voor eigen keuzes binnen de bestaande opzet van de tweede fase havo/vwo en op het tegengaan van versnippering en overladenheid van het onderwijsprogramma. Deze herinrichting is gepaard gegaan met de instelling van twee Profielcommissies bestaande uit experts uit onderwijs, wetenschap en bedrijfsleven. In juni 2005 hebben de profielcommissies een Kortetermijn advies uitgebracht aan de minister, waarin zij onder andere de invoering van een nieuw geïntegreerd bètavak adviseerden. De Stuurgroep NLT droeg zorg voor het ontwikkel- en implementatietraject van het dit nieuwe bètavak tot eind 2010.


Stuurgroep Invoering NLT

De vorige stuurgroep NLT (tot 1 januari 2011) bestond uit
Voorzitter:
prof. dr. H.M.C. Eijkelhof (Universiteit Utrecht ) namens Vernieuwingscomissie Natuurkundeonderwijs
Secretaris:
mw drs. J.H.H. Krüger (SLO)
Leden:
drs. P. Beukenkamp
prof. dr. K.Th. Boersma (Universiteit Utrecht)
prof. dr. H.W. Broer (Rijksuniversiteit Groningen)
drs. F.G.M. Coenders (ELAN Universiteit Twente)
dhr. Th. Eyckenschild (Shell IT International)
drs. F.L.J.M. van den Heuvel namens NVvW
drs. E.J. Hendriks namens NVON
ir. J. Ouwehand, REA (Saxion Hogescholen)
drs. J. Wagemakers namens Platform Bèta Techniek.

Deze stuurgroep had tot taak:

  • het ontwikkelen van een visie voor NLT
  • het opstellen van een eerste examenprogramma; het evalueren van dit programma en het opstellen van een nieuw examenprogramma 
  • het aansturen van de ontwikkeling van vakinhoud (modules)
  • het monitoren en evalueren van de invoering van het vak
  • het ontwikkelen van een vorm van kwaliteitsborging

De werkzaamheden eindigden met het aanbieden van een eindadvies examenprogramma NLT (incl voorstel nieuw examenprogramma) aan de Minister van OCW.